ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου
2014, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της
Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13») και προέκυψαν μετά από
ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη σχετική
εγκύκλιο, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών
και εντάσσονται σε επτά θεματικούς κύκλους.
Στον θεματικό κύκλο «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση», διοργανώνεται
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Aνασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών στο δημόσιο τομέα»

Ομάδα – Στόχος: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. της κεντρικής και
αποκεντρωμένης διοίκησης καθώς και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, και άλλων
φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση των δημόσιων
πολιτικών, τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της λειτουργίας της υπηρεσίας τους σε
διάφορους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται, στελέχη Δ/νσεων Διοικητικού, Σχεδιασμού και
Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης και Ερευνών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.ά..

ΠΗΓΗ: http://www.ekdd.gr/ekdda/custom/seminars/pdf/10429_2014.pdf

Advertisements